Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Logo Fundusze Europejskie, infrastuktura i środowisko, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych"  (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0450/21).

Cele projektu:

  • Celem projektu jest w Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Planowane efekty:

  • Realizacja Projektu nr POIS.09.01.00-00-0450/21 Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” w ramach PO IiŚ 

Wartość projektu:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

Wkład Funduszy Europejskich:

  • Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż wynosi 520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) w tym 15 % tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 85 % tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ dokumentami.

 

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmów umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: formularz dostępny tutaj.

 

Poniższy link przekieruje do prowadzonego postępowania:

Postępowanie: Dostawa 1 szt. ambulansu Typu C z wyposażeniem medycznym (NZP.3520.2.2021) - Platforma Zakupowa