Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej .

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-22 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-30 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-31 .

Ostatni przegląd Oświadczenia wykonano dnia: 2024-03-26 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Łagowska, sekretariat@pogotowiebp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 343 40 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Biała Podlaska (ul. Warszawska 20, Biała Podlaska).

 • Stacja Pogotowia w Białej Podlaskiej składa się z zespołu budynków. Wejście do budynku administracji prowadzi po dwóch schodkach, w celu zlikwidowania barier przy wejściu znajduje się dzwonek. Na wezwanie dzwonkiem pracownik Stacji otworzy drzwi oraz w razie potrzeby rozłoży rampę. W budynku znajduje się również pętla indukcyjna. Budynek Zespołów Ratownictwa Medycznego znajduje się na poziomie zerowym. W budynku tym mieści się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze są szerokie i wolne od barier architektonicznych. Na terenie Stacji znajduje się parking dla osoby niepełnosprawnej. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

2. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radzyniu Podlaskim (ul. Wisznicka 109, Radzyń Podlaski).

 • Filia posiada duży parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Budynek Pogotowia jest na podwyższeniu parterowy, posiada schody i podjazd dla wózków. Do budynku prowadzą dwa wejścia, z czego jedno jest główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo otwierana druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich Po lewej stronie za głównym wejściem w korytarzu znajdują się toalety, jednak nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiadające uchwytów , odpowiednich gabarytów dla poruszania się wózka, ani sygnałów dźwiękowych. Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W obiekcie znajduje się pętla indukcyjna. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

3. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie.

 • W Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie jest zapewniona dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami. Jest podjazd przed drzwiami wejściowymi, toalety dla niepełnosprawnych brak. Parking zapewnia miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

4. Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Wisznice.

 • W Punkcie wyjazdowym w Wisznicach jest zapewniona dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami (wejście i kondygnacja jest na tym samym poziomie), toalety dla niepełnosprawnych brak.

5. Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Terespol.

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, korytarze na jednym poziomie. Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych. Spełnione są podstawowe wymagania o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

6. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Międzyrzec Podlaski.

 • Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego znajduje się od głównej ulicy Brzeskiej 29. Przed wjazdem na teren znajduje się szlaban . Od lewej strony na słupku umieszczony jest dzwonek . Teren Punktu Wyjazdowego posiada duży parking, jednak nie posiada miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych Budynek Pogotowia jest parterowy równy z parkingiem, dlatego nie posiada schodów, platform dla wózków ani wind. Do budynku prowadzą cztery wejścia, z czego jedno jest główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo otwierana druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich Po lewej stronie za głównym wejściem znajdują się dwie toalety, jednak nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, nie posiadające uchwytów , odpowiednich gabarytów dla poruszania się wózka ,ani sygnałów dźwiękowych. W dalszej części znajdują się szklane szerokie drzwi prowadzące na długi korytarz z którego po lewej i prawej stronie wchodzi się do pomieszczeń tj: biuro, pokój lekarski, pokój ratowników , szatnia , pokój komputerowy, pomieszczenie socjalne oraz garaż. Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.

7. Dział Administracyjno-Techniczny

 • W Dziale Technicznym wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp niepełnosprawnym z poziomu placu, korytarz położony jest na jednym poziomie, brak schodów i wind. Przestrzenie budynku w obrębie dopuszczonym do poruszania się są wolne od barier poziomych i pionowych. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych są zapewnione. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Spełnione są podstawowe wymagania o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 

Osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM przy załatwianiu spraw w Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej, prosimy o:

 • kontakt poprzez inną osobę, telefonicznie pod nr 83 343 40 68,
 • fax pod nr 83 343 47 35,
 • przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Informacja w języku migowym

 

Osoby niedosłyszące mogą skorzystać z:

 • usługi przenośnej pętli indukcyjnej, dostępnej w sekretariacie Stacji, ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska
 • usługi tłumacza języka migowego albo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;
 • możliwości kontaktu ze Stacją za pomocą Internetu, przesłania wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo przesłania pisma za pomocą platformy EPUAP.