Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

  • Numer telefonu alarmowego 999
  • Numer telefonu alarmowego 112
  • Karetki pogotowia
  • Wyposażenie karetki pogotowia
  • Wnętrze karetki pogotowia

Logo Fundusze Europejskie, infrastuktura i środowisko, Flaga Rzeczpospolita Polska, Flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

fundusze europejskie, Województwo Lubelskie, flaga Polski i Unijna

Aktualności

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 30 sztuk ciśnieniomierzy automatycznych naramiennych DM-200IHB . Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

Ciśnieniomierz automatyczny

Zdjęcie budynku po modernizacji od strony ulicy

Zdjęcie budynku po modernizacji od strony ulicy

Zdjęcia przedstawiają zakończony I etap budowy który obejmował m. in. rozbudowę cześć budynku, roboty elewacyjne, wymianę dachu i części konstrukcji dachu, remont wiaty garażowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej a także modernizację istniejących przyłączy mediów. Wewnątrz budynku wykonano prace obejmujące swoim zakresem roboty instalacji sanitarnej, instalacji C.O., C.W.U. , systemu klimatyzacji, instalacji elektrycznej. Na dachu budynku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 12,2 kW.  Już wkrótce całość budynku będzie gotowa do odbioru a wraz razem z nim nasi pracownicy będą mieli do dyspozycji odnowione pomieszczenia z nowym wyposażeniem.

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej na mocy umowy nr RPLU.05.02.00-06-0036/19-00 z dnia 24.10.2019 r. zawartej z Województwem Lubelskim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a także Aneksów nr RPLU.05.02.00-06-0036/19-01 oraz RPLU.05.02.00-06-0036/19-02 realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: łagodzenie zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez termomodernizację oraz przebudowę i rozbudowę budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.

Cele szczegółowe: przeprowadzenie działań wpływających na podniesienie efektywności energetycznej budynku, ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, zwiększenie wykorzystania energii pochodzacej z OZE

Przedmiotem projektu jest realizacja prac termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, ocieplenie podłogi, modernizacja systemu c.w.u.; wymiana stolarki okienno-drzwiowej, modernizacja sytemu grzewczego), wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,2 kW.

Kluczowe rezultaty projektu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 357,36GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 13,78 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 193131,94 kWh/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepleplarnianych - 52,74 t CO2/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 9,22 MWht/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0122MW.

Produkty projektu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1szt., liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt., liczba budynków dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

Całkowita wartość projektu: 2 225 295,10 zł
Wydatki kwalifikowalne: 492 780,81 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:  418 863,67 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022