Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid- 19” (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0397/20).

Cele projektu:

  • Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane efekty:

  • Realizacja Projektu nr 09.01.00-00-0397/20 pn. „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid - 19” w ramach PO IiŚ

Wartość projektu:

  • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN).
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN).

Wkład Funduszy Europejskich:

  • Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN) w tym 15 % tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 85 % tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ dokumentami.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmów umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: formularz dostępny tutaj.

 

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zbiorcze zestawienie ofert oraz informacje o których mowa w wart 86 ust 5. Ustawy pzp.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 oświadczenie wstępne

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a - formularz asortymentowo cenowy pakiet 1-10

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 3a - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr4 - oświadczenie wykonawcy (dot. art. 24 ust. 11)

Wyjaśnienia SIWZ