Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid- 19” (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0397/20).

Cele projektu:

  • Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane efekty:

  • Realizacja Projektu nr 09.01.00-00-0397/20 pn. „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid - 19” w ramach PO IiŚ

Wartość projektu:

  • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN).
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN).

Wkład Funduszy Europejskich:

  • Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż wynosi 1 790 322,57 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 57/100 PLN) w tym 15 % tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 85 % tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ dokumentami.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmów umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: formularz dostępny tutaj.

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyjaśnienia Zamawiającego

Modyfikacja SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

identyfikator postępowania
ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.PDF
Załącznik nr 1 - JEDZ.doc
Załącznik nr 1a - oświadczenie wykonawcy ( dot. art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22)
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 3 -Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis
Załącznik nr 3a -Zestawienie parametrów technicznych punktowanych-nie wymaganych
Załącznik nr 4 -Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 -Wzór umowy
Załącznik nr 5a - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy (dot. art. 24 ust. 11)