Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej

 

fundusze europejskie, Województwo Lubelskie, flaga Polski i Unijna

Bialskie Pogotowie z funduszami na termomodernizację

Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej na mocy umowy nr RPLU.05.02.00-06-0036/19-00 z dnia 24.10.2019 r. podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest: łagodzenie zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych poprzez termomodernizację oraz przebudowę i rozbudowę budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac termomodernizacyjnych (m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, ocieplenie podłogi, modernizacja systemu c.w.u.; wymiana stolarki okienno-drzwiowej, modernizacja sytemu grzewczego), wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,2 kW.

Kluczowe rezultaty projektu: ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 357,36GJ/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 13,78 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 193131,94 kWh/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów ciepleplarnianych - 52,74 t CO2/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 9,22 MWht/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0122MW.

Produkty projektu: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1szt., liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt., liczba budynków dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 1 578 710,65 zł
Wydatki kwalifikowalne: 492 780,81 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:  418 863,67 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 15.12.2020